ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕKΤΑΚTΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 17 του καταστατικού του συλλόγου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:00 στο café bar «Aperito», περιοχή Νέας Κρήνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

 

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2017 ( μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ).

Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2017 ( μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ).

Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2017 ( μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ).

Συζήτηση για την απαλλαγή ή μη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.

Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.

Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται το ήμισυ ( 1/2 ) πλέον ενός ( 1 ) των τακτικών μελών, τα οποία πρέπει να είναι και ταμειακώς εντάξει, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 17 του ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, δηλ. Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 19:00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                  Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Παπαδημητρόπουλος Όθων                                       Γιαχούδης Σωτήρης

 

Comments are closed.