ΑΠΟΓΕΙΩΣΙΣ ΜΗΤΣΟΥ

Τα πάντα, όλα

ΑΠΟΓΕΙΩΣΙΣ ΜΗΤΣΟΥ

Δημοσίευσηαπό Pavlos Dimitriadis » Σάβ Ιαν 19, 2013 3:00 pm

(Ένα χρήσιμο αρχείο-βίντεο από το φίλο μας-μέλος " Λαασάρεως Σαββίδη-Βασιλειάδη")

Η οπισθία απογείωσις του Μήτσου.

http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... KQJqP5ZNoM

Εκ του (Μπρούς Γλόντσμίθ) Bruce Goldsmith (Άρθρον δημοσιευθέν τη αδεία του.)

Την άνοιξιν ήμουν εις την Αυστραλίαν διά το πρώτον παγκόσμιον πρωτάθλημα του 1998. Εις το Σύδνεϋ συνήντησα τον παλαιόν μου φίλον Μαρκ Μήτσος, ο οποίος όπως και εγώ ήτο πιλότος ανεμοπτέρου (αετός) αλλ’ εστράφη εις το ανεμοπτέρυγον (αλεξίπτωτον πλαγιάς). Πετούσαμε μαζί εις το πάρκον Στανγουέλλ και εντυπωσιάσθην εκ της ακαμάτου προσπαθείας της οπισθίας απογειώσεώς του και τον έξοχον έλεγχον του ανεμοπτερύγου όχι μόνον εις ισχυρούς ανέμους αλλ’ επίσης εις μικρούς χώρους εν μέσω διαφόρων ανεμοπτέρων τα οποία ευρίσκοντο εν σειρά επί του εδάφους. Ο Μάρκος μου εξήγησεν επ’ αρκετήν ώραν την τεχνικήν του αυτήν και όταν προσεπάθησα να την εκτελέσω, ησθάνθην και πάλιν ως αρχάριος πιλότος. Αλλά, όπως και εις την περίπτωσίν μου, είμαι απολύτως βέβαιος, ότι διά τους περισσοτέρους πιλότους αξίζει η προσπάθεια να εξοικειωθούν με αυτήν την τεχνικήν. Την ονόμασα οπισθίαν απογείωσιν του Μήτσου.

Ο Μάρκος ανέπτυξεν την ιδέαν μελετών όλες τις ήδη υπάρχουσες οπισθίους απογειώσεις. Είναι 3 εξ όσων γνωρίζω: Η βασική Βρετανική οπισθία απογείωσις την οποίαν κα χρησιμοποιώ, η των διασταυρωμένων φρένων οπισθία απογείωσις και τέλος η των εμπροσθίων και οπισθίων ιμάντων άνευ φρένων. Ο Μάρκος ανέπτυξεν την ιδέαν προ 5 ετών και την διδάσκει έκτοτε επιτυχώς εις την σχολήν του, το Κέντρον Ανεμοπτερύγων του Σύδνεϋ. Επίσης η Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ανεμοπτέρων Α.Ο.Α. απεφάσισεν όπως την τυποποιήση ως τον βέλτιστον τρόπον οπισθίας απογειώσεως, να είναι δε η μόνη διδασκομένη τεχνική εις τις σχολές της Αυστραλίας.

Το κύριον πλεονέκτημα της τεχνικής είναι: Βέλτιστος γενικός έλεγχος του ανεμοπτερύγου.

Ἐλεγχος κατευθύνσεως της πτέρυγος κατά την άνοδόν της . Έλεγχος της ανόδου εάν η πτέρυξ υπερβαίνει εις ισχυρούς ανέμους. Ουδείς λόγος υπάρχει να αφήσετε τελείως τα φρένα σας.

Διά να αρχίσετε είναι σημαντικόν να ευρεθείτε εις την αρμόζουσα θέσιν: α) Είστε εστραμμένοι έμπροσθεν και μακριά της πέρυγος με τα φρένα συνδεδεμένα εις τους ιμάντες.

β) Στρέφεστε αριστερά και περνάτε τον δεξιόν ιμάντα άνωθεν της κεφαλής σας. (Σημείωσις μεταφραστού: εάν γνωρίζετε την όλην διαδικασίαν οπισθίας απογειώσεως,

είναι δυνατόν να παραλείψετε τα –α- και -β- και να ευρεθείτε απ’ ευθείας αντιμέτωποι με την πτέρυγα.)

γ) Τώρα πρέπει να είστε αντιμέτωποι με την πέρυγα, με ιμάντες διασταυρωμένους και με τον δεξιόν ιμάντα άνωθεν του αριστερού.

δ) Με την δεξιάν σας χείρα θα πιάσετε το δεξιόν φρένον εκ της εξωτερικής πλευράς (το οποίον είναι συνδεδεμένον εις την κορυφήν του ιμάντος ο οποίος ευρίσκετε εις την κορυφήν).

ε) Κρατήσατε το αριστερόν φρένον κάτωθεν του αριστερού ιμάντος (και πάλιν εξωτερικώς).

ς) Κρατήσατε τους κρίκους οι οποίοι ευρίσκονται εις την κορυφήν των ιμάνων Γ΄. (Είναι ασφαλέστερον να πιάσετε τους ιμάντες Γ΄ προ των ιμάντων Α΄ καθώς σας δίδει επιπλέον έλεγχον εις εντάσεις ανέμων)

ζ) Με την δεξιάν σας χείρα αδράξατε τους κρίκους των ιμάντων Α΄ οι οποίοι ευρίσκονται εις την κορυφήν αμφοτέρων των ιμάντων Α΄.

η) Ελέγξατε ότι κρατάτε τους ιμάντες Γ΄, οι οποίοι πρέπει να ευρίσκονται εν μέσω των ιμάντων Δ΄.

(Σημείωσις μεταφραστού: Η επομένη φωτογραφία δεν είναι εκ του άρθρου του Ζερόμ αλλ’ εκτιμώ ότι αντιπροσωπεύει την ορθήν διαδικασίαν εκτελέσεως της τεχνικής Μήτσου)

Σημείωσις: Εάν η πτέρυξ έχει μόνον 3 ιμάντες, απλώς χρησιμοποιήσατε τους οπισθίους ιμάντες Γ΄.

Τώρα είστε έτοιμοι να απογειωθείτε. (Εάν προτιμάτε η τεχνική είναι εφικτή και με αντίθετον –δεξιάν- στροφήν.)

Η μέθοδος:

α) Δημιουργήσατε πρωτίστως καλόν τοίχον με την εναλλακτικήν έλξιν των

ιμάντων Α΄ και Γ΄.

β) Γύρατε όπισθεν ώστε οι ιμάντες να σφίξουν καλώς και εν συνεχεία έλξατε ευγενώς τους Α΄ ώστε να ωδηγήσετε την πτέρυγα εις τον αέρα. γ) Καθώς η πτέρυξ ανέρχεται θα πρέπει να βαδίσετε πλαγίως προς το κέντρον της πτέρυγος εάν αυτή δεν ανέλθη ακριβώς άνωθεν.

δ) Δύναστε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους ιμάντες Γ΄ διά να διορθώσετε την πορείαν της πτέρυγος καθώς αυτή κινείται πλαγίως. Μην έλξετε τους ιμάντες Γ΄ κάτωθεν αλλά πλαγίως ώστε να ωδηγήσετε την πτέρυγα. Κινήσατε τους ιμάντες Γ΄ εις εκάστην πλευράν διά να ελέγξετε την πλαγιολίσθησιν τα πτέρυγος. Έλξατε τους ιμάντες προς την χαμηλοτέραν πλευράν της πτέρυγος. Επί παραδείγματι: Εάν η αριστερή πλευρά της πτέρυγος είναι χαμηλά τότε έλξατε τον ιμάντα Γ΄ προς αριστερά διά να διορθώσετε.

ε) Εάν υπάρχουν εντάσεις ανέμων η πτέρυξ πιθανόν να ανέρχεται βιαίως. Διά να διακόψετε αυτήν την πορείαν απλώς έλξατε τους ιμάντες Γ΄ διά να ελέγξετε την ανοδικήν ταχύτητα της πτέρυγος.

ς) Τώρα η πτέρυξ ευρίσκετε άνωθεν είναι εύκολος ο χειρισμός της με την χρήσιν των ιμάντων Γ΄ ή ακόμη και να καταρρεύσετε αυτήν και πάλιν.

ζ) Εναλλακτικώς έχετε την δυνατότητα να στραφείτε και να απογειωθείτε. Όμως καθώς στρέφεστε βεβαιωθείτε ότι εις ηπίους εντάσεις θα βαδίσετε ταυτοχρόνως ειδάλλως η πτέρυξ ίσως σας προσπεράση.

Ασκηθείτε εις επιγείους χειρισμούς και με ήπιες καιρικές συνθήκες επί μίαν ώραν πριν προσπαθήσετε οτιδήποτε. Κατ’ ουσίαν απαιτούνται αρκετές επίγειες προσπάθειες ώστε να εξοικειωθείτε με την νέαν τεχνικήν. Μου ήτο πολύ παράξενον εις την αρχήν, να κινώ τους ιμάντες Γ΄ προς την χαμηλήν πλευράν, αντιθέτως προς το ένστικτόν μου, συνεπώς προσέξατε ώστε να μην ενεργήσετε εκ λάθους και κτυπήσετε την μύτην του ακροπτερύγου σας εις το έδαφος.

Κοινόν λάθος είναι να προσπαθήσετε να κατευθύνετε την πτέρυγα με τους ιμάντες Α΄. Αυτό δεν σας βοηθά. Πάντοτε να κατευθύνετε την πτέρυγα απλώς με τους ιμάντες Γ΄ και να βαδίζετε πλαγίως.

Το κλειδί επιτυχίας της τεχνικής είναι να αφιερώσετε

χρόνον εις την δημιουργίαν καταλλήλου τοίχου. Κατάλληλος τρόπος να προετοιμάσετε την πτέρυγα δι’ απογείωσιν είναι να κινήσετε τους ιμάντες Γ΄ αριστερά ή δεξιά όσον περισσότερον δύναστε. Με αυτόν τον τρόπον θα έλξετε τα άκρα της πτέρυγος κάτω και θα τα κρατήσετε διά να μην ανέλθουν ταχέως κατά το φούσκωμα.

Η διόρθωσις μικρών στροφών είναι εφικτή μόνον με τους ιμάντες Γ΄, συνεπώς εάν η πτέρυξ συνεχίση εκτός πορείας ο μόνος τρόπος να διορθώσετε είναι να καταρρεύση αυτή και πάλιν εις το έδαφος. Διά να διακρίνετε τους ιμάντες Γ΄ προτείνω να τυλίξετε τους κρίκους των με ταινίαν ερυθρού χρώματος.

Εν κατακλείδι:

Έχω παρατηρήση πολλούς πιλότους να συγκρούονται συνεπεία επιγείων χειρισμών και προσγειώσεων εις ισχυρούς ανέμους. Ωρισμένοι πιλότοι φαίνεται ότι αποδέχονται τις κακές και επικίνδυνες απογειώσεις και δεν τις περιλαμβάνουν ως στοιχείων των πτήσεών των. Λοιπόν, έχω προσέξη πολλούς τραυματισμούς εκ προβληματικών απογειώσεων εν αντιθέσει των ατυχημάτων εν πτήση, παρ’ όλ’ αυτά, το τρελόν είναι ότι δεν ασκούμεθα εις επιγείους χειρισμούς ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αυτό είναι και εύκολον και διασκεδαστικόν.

Συνιστώ εντόνως εις όλους τους πιλότους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτήν την τεχνικήν να καταβάλλουν προσπάθειες εις ανοικτόν επίπεδον έδαφος ή κάποιαν πλαγιάν με την πτέρυγά των. Κάποιαν ημέραν αυτό θα τους διασώση εκ βεβαιωμένων τραυματισμών.

(Σημείωσις μεταφραστού: Το ακόλουθον κείμενον δεν είναι εκ του άρθρου του Ζερόμ αλλ’ εκτιμώ ότι αντιπροσωπεύει την όλην τεχνικήν)

Εις ελαφρείς ανέμους (3-5):

Αφήσατε βραδέως τους ιμάντες Γ΄ καθώς αρχίζει ή άνοδος. Όταν η πτέρυξ ευρεθεί άνωθεν κατά την ημισίαν διαδρομήν ή ολίγον παραπάνω, έλξατε αρκετά τους ιμάντες Γ΄ διά να ελέγξετε την πτέρυγά η οποία ευρίσκετε άνωθεν της κεφαλής σας. Εάν δι’ οιονδήποτε λόγον η πτέρυξ ανέρχεται περιπεπλεγμένη, έλξατε τους ιμάντες Γ΄ αρκετά ώστε να ακυρώσετε την όλην διαδικασίαν.

Εις μετρίως ισχυρούς ανέμους (6-10):

Εις μετρίως ισχυρούς ανέμους, έλξατε ελαφρώς τους ιμάντες Γ΄ καθώς η πτέρυξ ανέρχεται περίπου εις το 50% της όλης ανοδικής διαδρομής. Το μέγιστον πλεονέκτημα είναι ότι αντί να έλξετε βιαίως τα φρένα διά να διακόψετε την

ανοδικήν πορείαν της πτέρυγος ή την υπέρβασίν της (αυτό συνήθως συμβαίνει και ο πιλότος έλκετε βιαίως εις τον αέρα), απλώς έλκετε τους ιμάντες Γ΄ ωρισμένα εκατοστά διά να χειριστείτε και να ελέγξετε με ποίαν ταχύτητα ανόδου θα ανέλθη η πτέρυξ. Το κλειδί επιτυχίας είναι να μάθετε να ρυθμίζετε τον βαθμόν έλξεως των ιμάντων Γ΄ καθ’ υπαγόρευσιν της ταχύτητος ανόδου της πτέρυγος. Οράτε σύνδεσιν http://www.paragliding-lessons.com/Vide ... Launch.wmv

Εις ισχυρούς ανέμους (11 +):

Έλξατε περίπου 10 εκατοστά τους ιμάντες Γ΄ κατά την άνοδον της της πέρυγος ώστε να επιβραδύνετε άνοδον εξ αρχής. Η ελαφρά έλξις θα επιβραδύνη την άνοδον της πτέρυγος και θα αποβάλλη την τάσιν της πτέρυγος να σας προσπεράση και να ορμήση προς το έδαφος. Καθώς η πτέρυξ ανέρχεται δύναστε να ρυθμίσετε πόσην έλξιν θα εφαρμόσετε εις τους ιμάντες Γ΄. Εάν η πτέρυξ ανέρχεται βραδέως, αφήσατε απλώς κατ’ ολίγον τους ιμάντες Γ΄ ή κλίνατε ολίγον περισσότερον εις του ιμάντες Α΄. Εάν η πτέρυξ ανέρχεται τάχιστα, απλώς έλξατε ολίγον περισσότερον τους ιμάντες Γ΄. Όταν η πτέρυξ ευρεθή άνωθεν εις το 75 - 80% περίπου της πορείας της, αφήσατε τους ιμάντες Γ΄ και Α΄ και η ορμητική ενέργεια του ανέμου θα είναι ήδη υπό έλεγχον. Οι πτέρυγες ποικίλουν αλλ’ εφ’ όσον έχετε ασκηθή εις την τεχνικήν οι απογειώσεις σας υπό ισχυρούς ανέμους θα σας αγχώνουν ολιγότερον.
Παύλος Δημητριάδης

http://alexiptotoplagias.blogspot.gr/
Pavlos Dimitriadis
 
Δημοσιεύσεις: 103
Εγγραφή: Δευτ Φεβ 13, 2012 8:29 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Επιστροφή στο Γενικά θέματα

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 5 επισκέπτες

cron